Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tỉ lệ chọi đại học Kinh tế- ĐH Đà Nẵng năm 2012

Tỉ lệ chọi đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng năm 2012 như sau:

Điểm thi đại học
TT
Tên ngành
Chỉ tiêu ĐH
Số ĐKDT
Mã ngành
Tỷ lệ chọi
1
Kế toán
230
2604
D340301
1/11.32
2
Kiểm toán
80
485
D340302
1/6.06
3
Quản trị Kinh doanh tổng quát
180
1427
D340101
1/7.93
4
Kinh doanh du lịch và dịch vụ
140
1259
D340101
1/8.99
5
Quản trị Kinh doanh thương mại
100
1156
D340121
1/11.56
6
QT Kinh doanh quốc tế
130
506
D340120
1/3.89
7
QT Kinh doanh Marketing
100
804
D340115
1/8.
8
Quản trị tài chính
100
856
D340101
1/8.56
9
Quản trị nhân lực
80
129
D340404
1/1.61
10
Kinh tế phát triển
95
177
D310101
1/1.86
11
Kinh tế lao động
50
7
D310101
1/0.14
12
Kinh tế và quản lí công
50
27
D310101
1/0.54
13
Kinh tế chính trị
40
31
D310101
1/0.78
14
Thống kê - Tin học
50
15

1/0.3
15
Tin học quản lí
60
71
D340405
1/1.18
16
Ngân hàng
180
1666
D340201
1/9.26
17
Tài chính doanh nghiệp
125
750
D340201
1/6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét