Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Cấu trúc đề thi đại học môn hóa năm 2012


Cấu trúc đề thi đại học cao đẳng môn hóa học năm 2012:
Phần chung cho tất cả thí sinh [44 câu]
1.  Nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; Liên kết hoá học [2 câu]
2.  Phản ứng oxi hoá-khử; Cân bằng hoá học [2 câu]
3.  Sự điện li [2 câu]
4.  Phi kim [2 câu]
5.  Đại cương về kim loại [2 câu]
6.  Kim loại phân nhóm chính nhóm I (IA), II (IIA); nhôm, sắt [6 câu]
7.  Đại cương hoá học hữu cơ; Hiđrocacbon [2 câu]
8.  Ancol – Phenol [3 câu]
9.  Anđehit – Axit cacboxylic [3 câu]
10.  Este – Lipit [3 câu]
11.  Amin – Aminoaxit – Protit (protein) [2 câu]
12.  Gluxit (cacbohiđrat) [2 câu]
13.  Hợp chất cao phân tử (polime) và vật liệu polime [1 câu]
14.  Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông [6 câu]
15.  Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông [6 câu]
Phần dành cho thí sinh chương trình phân ban [6 câu]
1.  Xeton [1 câu]
2.  Dãy thế điện cực chuẩn [1 câu]
3.  Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc [2 câu]
4.  Phân tích hoá học; Hoá học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường [2 câu]
Phần dành cho thí sinh chương trình không phân ban [6 câu]
1.  Nhôm, sắt [2 câu]
2.  Dãy điện hoá của kim loại [1 câu]
3.  Hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon [3 câu]

Nguồn: TSKH Phan Văn Anh Vũ
Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quốc gia
(Thư viện Violet)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét